คราวนี้ขอต่อกันด้วยเซนเซอร์แปลกๆบ้าง อย่าง Humidity Sensor ซึ่งอาจจะดูไม่แปลกสำหรับผู้ที่หลงเข้ามาอ่านบางคน แต่มันจะดูแปลเมื่อมาอยู่บนอุปกรณ์แอนดรอยด์นี่ล่ะ เพราะว่าเครื่องส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมี Sensor ตัวนี้ซักเท่าไร

สำหรับ Humidity Sensor แปลตรงตัวเลยง่ายๆ ก็คือวัดความชื้นที่เอาไว้วัดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ โดยมีหน่วยเป็น %RH หรือ %

สำหรับการทำงานของคำสั่งหลักๆเจ้าของบล็อกจะไม่อธิบายนะ ให้ผู้ที่หลงเข้ามาอ่านเข้าไปอ่านจากบทความ Sensor API in Android — การใช้งาน Accelerometer เพราะว่าการเรียกใช้งานนั้นเหมือนกันเป๊ะๆ ต่างกันแค่ว่าค่าที่ได้นั่นเอง

ในการใช้งานก็จะเปลี่ยนคำสั่งจากเดิมที่เป็น Accelerometer ให้กลายเป็น Humidity Sensor ด้วยนะ อย่าลืมซะล่ะ

SensorManager sensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE); Sensor sensor = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_RELATIVE_HUMIDITY);
ส่วนคำสั่งอื่นๆ ทั้งหมดก็จะเหมือนกับ Accelerometer เลย ยกเว้นค่าที่ได้ เพราะว่า Accelerometer จะได้ออกมาเป็น Float Array จำนวน 3 ตัวด้วยกันคือ XYZ แต่สำหรับ Humidity Sensor จะได้ออกมาแค่ 1 ตัว ซึ่งมีหน่วยเป็น %RH

ทีนี้ก็มาดูตัวอย่างในบทความนี้ต่อเลยดีกว่าละกัน
Main.java

package app.akexorcist.sensor_humidity; import android.hardware.Sensor; import android.hardware.SensorEvent; import android.hardware.SensorEventListener; import android.hardware.SensorManager; import android.os.Bundle; import android.app.Activity; import android.content.Context; import android.widget.TextView; public class Main extends Activity { TextView textHumidity; SensorManager sensorManager; Sensor sensor; public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.main); sensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE); sensor = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_RELATIVE_HUMIDITY); textHumidity = (TextView) findViewById(R.id.textHumidity); } public void onResume() { super.onResume(); sensorManager.registerListener(humidListener, sensor, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL); } public void onStop() { super.onStop(); sensorManager.unregisterListener(humidListener); } public SensorEventListener humidListener = new SensorEventListener() { public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int acc) { } public void onSensorChanged(SensorEvent event) { float pressure = event.values[0]; textHumidity.setText("Humidity is: " + pressure + " %"); } }; }


เจ้าของบล็อกไม่อธิบายใน Main.java แล้วนะ เพราะเคยอธิบายไปแล้ว ให้อ่านบทความ Sensor API in Android — การใช้งาน Accelerometer แทนนะ

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:gravity="center" > <TextView android:id="@+id/textLight" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:textSize="30sp" android:text="" /> </LinearLayout>


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="app.akexorcist.sensor_humidity" android:versionCode="1" android:versionName="1.0" > <uses-sdk android:minSdkVersion="14" android:targetSdkVersion="14" /> <application android:allowBackup="true" android:icon="@drawable/ic_launcher" android:label="@string/app_name" android:theme="@style/AppTheme" > <activity android:name="app.akexorcist.sensor_humidity.Main" android:label="@string/app_name" > <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> </intent-filter> </activity> </application> </manifest>


สำหรับ Humidity Sensor นั้นเป็น Sensor เฉพาะทางจริงๆ ซึ่งไม่ได้ถูกเรียกใช้บ่อยมากนัก เปรียบเสมือนลูกเล่นเสริมซะมากกว่า โดยใช้ร่วมกับ Temperature Sensor เพื่อให้วัดได้ทั้งความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ สำหรับไฟล์ตัวอย่างสามารถดาวน์โหลดได้จาก