ถึงแม้ว่าจะเรียกว่า Slot API ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายถึง API ที่มีให้เรียกใช้งานใน Jetpack Compose หรอกนะ เพราะ Slot API เป็น Compose Pattern ที่จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้าง Reusable Composable ให้นำไปใช้งานได้สะดวกมากขึ้น

บทความในชุดเดียวกัน

Slot API เป็นการสร้าง UI Template ที่จะมีการจัด Layout เตรียมไว้ล่วงหน้า ส่วนตรงไหนจะเป็น UI อะไรก็ให้ Composable ที่เรียกใช้งานเป็นคนกำหนดเอง

โดยหนึ่งใน Composable ที่ใช้ Pattern นี้ก็คือ Scaffold ที่อยู่ใน Material Components นั่นเอง

Scaffold(
  topBar = { /* Top Bar */ },
  bottomBar = { /* Bottom Bar */ },
  floatingActionButton = { /* FAB */ },
) {
  /* Content */
}
เราจะเรียก Composable แบบนี้ว่า Slot-based Layout

ข้อดีของ Composable แบบนี้คือเอาไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่จำเป็นต้องกำหนด UI ให้ครบทุกส่วน เช่น บางหน้ามีแค่ Top Bar และ Content ก็เพิ่ม Composable เข้าไปเฉพาะตรงส่วนนั้น ๆ ก็พอ ส่วนที่เหลือก็จะถูกซ่อนออกไปจากหน้าจอโดยอัตโนมัติ

Scaffold(
  topBar = { TopAppBar(title = { Text("Sleeping For Less") }) },
) {
  Box(modifier = Modifier.padding(16.dp)) { 
    /* ... */ 
  }
}

และด้วย Pattern ดังกล่าว นักพัฒนาจึงสามารถนำมาใช้กับการออกแบบ Composable ในบางตัวที่มีรูปแบบการจัดวาง Layout ที่เหมือนกันและมีการเรียกใช้งานในหลาย ๆ ที่ได้เช่นกัน

ยกตัวอย่างเช่น เจ้าของบล็อกมี UI ที่แสดงข้อมูลเป็นแบบ Heading ที่มีหน้าตาแบบนี้

จากภาพตัวอย่าง UI จะเห็นว่าเราสามารถสร้าง Composable ที่ทำหน้าที่เป็น Slot-based Layout ขึ้นมาเพื่อประยุกต์ใช้กับ UI ทั้งหมดนี้ได้

สร้าง Slot-based Layout ด้วย Basic Compose Layout

ในกรณีที่ต้องการสร้าง Slot-based Layout ด้วยวิธีง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ก็สามารถใช้ Basic Compose Layout อย่าง Box, Row, และ Column โดยตรงได้เลย

@Composable
fun TopBar(
  modifier: Modifier = Modifier,
  leading: @Composable RowScope.() -> Unit = {},
  trailing: @Composable RowScope.() -> Unit = {},
  content: @Composable BoxScope.() -> Unit,
) {
  Row(
    modifier = modifier
      .fillMaxWidth()
      .padding(8.dp),
    verticalAlignment = Alignment.CenterVertically,
  ) {
    leading()
    Box(modifier = Modifier.weight(1f)) {
      content()
    }
    trailing()
  }
}

หัวใจสำคัญในการสร้าง Composable ที่สามารถรับ Composable ใด ๆ เข้ามาแสดงผลข้างในได้ ก็คือส่วนที่เป็น Content ควรประกาศเป็น Parameter ตัวสุดท้ายเสมอ เพื่อให้ใช้ร่วมกับ Trailing Lambda ของ Kotlin ได้สะดวก

// Without trailing lambda
TopBar(
  leading = { /* Leading */ },
  trailing = { /* Trailing */ },
  content = { /* Content */ },
)

// With trailing lambda
TopBar(
  leading = { /* Leading */ },
  trailing = { /* Trailing */ },
) {
  /* Content Composable */
}

สร้าง Slot-based Layout ด้วย Subcompose Layout

วิธีก่อนหน้านี้จะเป็นการสร้าง Slot-based Layout ด้วย Basic Compose Layout ที่ไม่ได้ทำอะไรมากนัก แล้วปล่อยให้ทุกอย่างทำงานไปตามปกติ

ซึ่ง Scaffold ใน Material Components จะไม่ได้ใช้วิธีแบบนั้น แต่จะใช้ Subcompose Layout เพื่อทำการคำนวณขนาดของ Child Composable ทั้งหมดก่อน แล้วค่อยวาง Child Composable แต่ละตัวตามตำแหน่งที่ต้องการในทีเดียวเลย

และนักพัฒนาก็สามารถสร้าง Slot-based Layout ที่ใช้ Subcompose Layout ได้เช่นกัน

@Composable
fun TopBar(
  modifier: Modifier = Modifier,
  leading: @Composable () -> Unit = {},
  trailing: @Composable () -> Unit = {},
  content: @Composable (PaddingValues) -> Unit,
) {
  SubcomposeLayout(modifier = modifier) { constraints ->
    val layoutWidth = constraints.maxWidth
    val layoutHeight = constraints.maxHeight

    val looseConstraints = constraints.copy(minWidth = 0, minHeight = 0)

    layout(layoutWidth, layoutHeight) {
      val leadingPlaceables = subcompose(TopBarContent.Leading, leading).map {
        it.measure(looseConstraints)
      }
      val leadingWidth = leadingPlaceables.maxByOrNull { it.width }?.width ?: 0

      val trailingPlaceables = subcompose(TopBarContent.Trailing, trailing).map {
        it.measure(looseConstraints)
      }
      val trailingWidth = trailingPlaceables.maxByOrNull { it.width }?.width ?: 0

      val bodyContentPlaceables = subcompose(TopBarContent.Content) {
        val innerPadding = PaddingValues(
          top = 0.dp,
          bottom = 0.dp,
          start = if (leadingPlaceables.isEmpty()) {
            0.dp
          } else {
            leadingWidth.toDp()
          },
          end = if (trailingPlaceables.isEmpty()) {
            0.dp
          } else {
            trailingWidth.toDp()
          },
        )
        content(innerPadding)
      }.map { it.measure(looseConstraints) }

      bodyContentPlaceables.forEach {
        it.place(0, 0)
      }
      leadingPlaceables.forEach {
        it.place(0, 0)
      }
      trailingPlaceables.forEach {
        it.place(layoutWidth - trailingWidth, 0)
      }
    }
  }
}

private enum class TopBarContent { Leading, Trailing, Content }

จะเห็นว่าการใช้ Subcompose Layout จะต้องคำนวณหาตำแหน่งที่จะวาง Child Composable แต่ละตัวเองทั้งหมด และจากตัวอย่างก็จะให้ Composable สำหรับส่วนที่เป็น Content รับค่า Padding ไปกำหนดเองในภายหลัง

ทำให้การใช้งาน Slot-based Layout ที่สร้างด้วย Subcompose Layout เป็นแบบนี้แทน

TopBar(
  leading = { /* Leading */ },
  trailing = { /* Trailing */ },
) { padding ->
  Box(modifier = Modifier.padding(padding) {
    /* Content */
  }
}

สร้าง Slot-based Layout ด้วยวิธีแบบไหนดีกว่ากัน?

ไม่ว่าจะสร้าง Slot-based Layout ด้วยวิธีแบบไหน ทั้งคู่ก็สามารถนำไปสร้าง UI ได้ตามที่ต้องการเหมือนกัน และ Rendering Performance ของทั้ง 2 วิธีก็แทบจะไม่ต่างกัน

เพราะสิ่งที่ส่งผลต่อ Rendering Performance มากกว่า ก็คือ Composable ที่มีการ Recomposition บ่อยเกินจำเป็น

และจุดที่แตกต่างกันจริง ๆ นอกจากวิธีการเขียนโค้ดแล้ว ก็จะเป็นเรื่องของ UI Component Tree ที่ได้ผลลัพธ์แตกต่างกัน (แต่แสดงผลเหมือนกัน)

ยกตัวอย่างเช่น UI ที่มีหน้าตาแบบนี้

ถ้าลองใช้ Slot-based Layout ที่สร้างขึ้นด้วยทั้ง 2 วิธีที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ ก็จะเห็น Component Tree ที่แตกต่างกันแบบนี้

จะเห็นว่า Basic Compose Layout มี Component Tree ที่จำนวน Composable และระดับการซ้อนกัน (Nested) มากกว่า ในขณะที่ Subcompose Layout จะ Flatten กว่าอย่างเห็นได้ชัด และ Child Component จะไม่ได้เรียงตามลำดับ เพราะทั้งหมดถูกนำมาคำนวณและจัดวางพร้อม ๆ กัน

สรุป

การสร้าง Slot-based Layout เพื่อนำไปใช้งานซ้ำภายในแอปถือว่าเป็น Best Practice ที่นักพัฒนาควรทำเสมอเมื่อใช้ Jetpack Compose เพราะการสร้าง Slot-based Layout นั้นสามารถทำได้ง่ายและมักจะเป็น Stateless Composable จึงทำให้นักพัฒนาสามารถโฟกัสแค่การสร้าง UI ได้เลย

และเมื่อสร้างขึ้นมาใช้เองแล้ว ก็อย่าลืมเรียกใช้งานบ่อย ๆ ล่ะ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง